Архив и Библиотека към НС на БСП

Една от основните задачи на НПИ "Димитър Благоев" е да работи за изграждането, поддръжката и функционирането на библиотека и архив към НС на БСП.