Научни изследвания

Водещо направление в работата на Националния политическия институт (НПИ) е научноизследователската дейност, която обхваща следните сфери:

  • работа по научноизследователски проекти, съвместно със сродни институции в страната и чужбина.
  • провеждане на самостоятелни изследвания, конференции, семинари и др. с помощтта на по-широки кръгове представители на научната общност и гражданското общество.
  • поддържане на членство в международни научни структури и участие в техните форуми и изследователски проекти.
  • осъществяване на разнообразни по своя характер специализирани издания – научни монографии и сборници; учебни помагала и методически материали за нуждите на политическото образование в БСП; списания и др.

Постоянно действащ научен семинар

 

Научно-теоретичен семинар "Социални идеи, движения и политики"

 

Постоянно, регулярно функциониращ, ежемесечен научен семинар, посветен на историята и теорията социализма, а също и на други социални идеи и практики. В рамките на семинара ежемесечно ще бъдат представяни и обсъждани различни теми и проблеми, свързани с развитието на идеи, движения, партии и други организации както в световен мащаб, така и в България. Като лектори и участници в семинара ще бъдат включени както вече утвърдени в българските академични среди личности, така и млади научни работници в сферата на хуманитарните науки (историци, политолози, социолози, философи, юристи и икономисти), работещи по близки теми. Част от темите, представяни в института ще да бъдат включени в публикациите на НПИ.

Учредяване на постдокторантска стипендия

Учредяване на едногодишна стипендия за постдокторантски изследвания в областта на хуманитарните науки (история, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, публична администрация и др.) по задавани от НПИ теми, свързани със социалистическите идеи и практики. Стипендията да бъде ориентирана към млади научни работници на възраст до 35 навършени години и получили през последните 5 (пет) години научно-образователна степен доктор. Крайният продукт на подпомогнатото изследване да бъде под формата на научна студия, чиято тема се задава предварително. Извършените със стипендията научни изследвания ще бъдат включени в публикациите на НПИ и ще могат да бъдат използвани за целите и нуждите на останалите функции на института.