Политическо образование

ПА на НПИ "Д. Благоев" - Първи випуск

Цели на политическото образование основна цел:

Политическото образование създава условия за овладяване на основите на политическото знание на всички равнища в партията. Допринася за формиране на професионални политици и екипи и създава политически умения сред новото поколение членове и симпатизанти на партията.

Освен това:

 • Да даде на кадрите на партията знания, необходими за активна гражданска позиция, за обективна оценка и анализ на заобикалящата ги информация, за изработване и реализиране на политики и за участие в опозиционна дейност или управление.
 • Политическото образование цели и създаване на умения за осъществяване на политическа дейност, за работа в партийните организации и органи, за работа в мрежи, за участие в кампании и в политическия процес като цяло.
 • Не на последно място, политическото образование цели формиране на нагласи за активност, екипност, сътрудничество и противопоставяне, професионализъм и почтеност в политическата дейност.

Обект на политическото образование:

 • Новоприети социалисти;
 • Активисти на БСП;
 • Предизборни щабове;
 • Кандидати за избори;
 • Общински съветници, кметове, народни представители;
 • Щатни сътрудници в БСП;
 • Младежи от МО на БСП и предложени от МО други млади социалисти;
 • Социалистки от Обединението на жените социалистки за паритет и солидарност;
 • Симпатизанти на БСП и др.

Направления на политическото образование

Политическото образование в БСП се разпределя в следните направления:

 • I. Политическа подготовка.
 • II. Леви идеи в различните секторни политики.

Учебни програми в направление І

 • Политически мениджмънт – в партиите (1 ниво).
 • Политически мениджмънт – в местната и централна власт (2 ниво).
 • Кампании.
 • История на БСП, на световната левица. Съвременни социални теории. Равнопоставеност на половете.
 • Функциониране на политическата система. Институционални взаимодействия. Синдикализъм.
 • Публични политики – за местна, за законодателна, за изпълнителна власт.

Учебни програми в направление ІІ

 • Местно самоуправление и регионална политика.
 • Европейски въпроси и управлението на европейски фондове.
 • Икономическа политика, енергетика и туризъм.
 • Труд и социалната политика.
 • Бюджет и финанси.
 • Земеделие и гори.
 • Здравеопазване.
 • Политика в образованието и науката, младежта и спорта.
 • Култура и изкуство. Медии.
 • Транспорт, информационни технологии и съобщения.
 • Законност, ред, правосъдие и права на човека.
 • Национална сигурност и отбрана.
 • Околна среда и климатични промени.
 • Външна политика.

Описание на програмата

Учебната програма на Националния политически институт е насочена към развитието на лидерските умения на представители на БСП, коалиционни партньори и симпатизанти на партията. Програмата дава необходимите и задължителни знания, компетенции и умения в областта на партийното изграждане, управление, политическия ПР и различните сфери на обществено политически живот в България. Основната цел на програмата е да обучи бъдещите леви политици, които ще провеждат обществени политики, като ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на основните демократични ценности - върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог. Уникална като концепция не само за България, но и за региона, програмата включва практическо и теоретично обучение и дава знания и умения в множество аспекти на демократичното управление, анализа, изработването и прилагането на публични политики, развитие на ефективността на политическите и обществени лидери и ефективното управление на обществените институции. От 2002 г. досега над 300 души са завършили програмата. Много от тях заемат ключови позиции в политически партии, правителствени институции и граждански организации и продължават активно да прилагат наученото в ежедневната си работа. Програмата е разработена и се провежда под формата на 4 модула в периода ноември – юни. Програмата завършва с провеждане на задължителен стаж в партийна структура или органите на местно самоуправление по места.

Програмата цели:

 • Да запознае участниците с основни идеи и концепции от политическата теория, свързани с принципите и функциите на демократичните институции и демократичния политически процес, както и да изясни левите ценности и визия за управлението на България;
 • Да осигури условия участниците да формират и развият умения за лидерство, комуникация и публично говорене;
 • Да подготви бъдещите лидери на национално и местно равнище в БСП, в това число и новите политици, които ще отстояват лявата идеология и ще провеждат политиката на БСП.

Участници и критерии за участие

Програмата е предназначена за новоприети и млади партийни членове, симпатизанти и съратници, които да бъдат политически и управленски подготвени. Учебната програма на института е насочена за хора до 40 години. Националният политически институт ще създаде условия и гаранции за равно участие на мъже и жени, както и пропорционално представителство на местните партийни структури.

Основни дейности в програмата

 • Обучителни семинари с лектори от водещи висши учебни заведения;
 • Работни срещи с народни представители и политици, заемащи постове в националната и местна администрация;
 • Презентации от представители на изследователски институти и политически фондации;
 • Конференции и публични дискусии по важни икономически, социални и политически проблеми;
 • Разработване на програми и други документи и други учебни дейности с практико-приложен характер.

Методи на обучение

Лектори и модератори в НПИ са учени, експерти, политици и представители на официалната власт в България. Залага се на интерактивно обучение и индивидуални консултации, както и провеждане на различни политически симулации. Инструкторите и модераторите прилагат множество техники и дейности за насърчаване на активното участие на всеки участник в програмата.Семинарните сесии включват индивидуални презентации на експерти и академици, работа в малки групи под ръководството на модератори, индивидуална и групова работа по казуси, симулации, формални дебати, отворени дискусии. За да завършат успешно програмата, участниците подготвят няколко писмени домашни задачи и краен проект и присъстват на всички семинарни дни.

Сертификати

При успешно завършване на програмата на НПИ, всеки участник получава сертификат за завършен курс на обучение.