За НПИ

Националният политически институт (НПИ) е изследователски, аналитичен, разработващ и образователен институт към Националния съвет на Българската социалистическа партия. Той се създава на основание нормативните изисквания на Устава на БСП.

Функции

 • обединява научния потенциал на партията, отчитайки както натрупания опит и традиции, така и съвременните политически условия.
 • разработва политически и стратегически анализи и проучвания.
 • формира политически и научни предложения и публични политики за нуждите на партията.
 • обезпечава научно дейността на партията по подготовката и развитието на кадрите на всички нива.
 • изпълнява функциите по планирането, координацията и реализирането на образователните и квалифика-ционните дейности, насочени към членовете и симпатизантите на партията.
 • развива политическа дейност за разширяване на знанията и опита на кадрите и организациите на партията, както и неправителствените организации и движения на национално и международно ниво, с които партията е свързана.

Задачи

 • Организиране и реализация на проучвания и други социологически и политологически изследвания, свързани с проблеми, важни за обществото, партията и гражданите и с отстояването на публични интереси.
 • Разработване на анализи (стратегически, проблемни и ситуационни), аналитични документи, проекти на програмни документи, проекти за политически и предизборни платформи, алтернативни варианти и документи за политическа позиция на основата на политическа и експертна информация.
 • Формиране политически и научни предложения и на варианти за публични политики за нуждите на партията и на нейните избрани и/или назначени представители в различните власти.
 • Реализиране на исторически изследвания и проекти.
 • Научно осигуряване на дейността на партията по подготовката и развитието на кадрите на всички нива.
 • Планиране, координация и реализиране на образователните и квалификационните дейности, насочени към членовете и симпатизантите на партията, съгласно приетата Система за организация, координация и взаимодействие на политическото образование в партията.
 • Дейности за разширяване на знанията и опитана кадрите и организациите на партията.
 • Подпомагане на дейността на Движението на ветераните, на Обединението на жените-социалистки за паритет и солидарност и на Младежкото обединение на БСП.
 • Осъществяване на експертна и консултантска дейност в съответствие с нуждите на партията.
 • Партниране с неправителствените организации и движения на национално и международно ниво за съвместни проекти и кампании.
 • Партниране и съвместна дейност с аналогични структури към други партии, членуващи в Партията на европейските социалисти, както и от други страни.
 • Поддържане и стопанисване на музеите, на архива и библиотеката към Националния съвет на БСП.
 • Други задачи, произтичащи от актуалната обществено-политическа обстановка.