Новини и събития

Изследвания по история на социализма в България. Преходът - ІІ. Том 4


Книгата е плод на изследователските усилия на водещи специалисти в областта на политологията, икономиката, социологията, правото и историята, изследователи от БАН и преподаватели в различни университети.
Целият текст на сборника, както и отделните изследвания на авторите ще бъдат достъпни в интернет страницата на проекта на адрес www.bgsocialism.eu, където могат да бъдат намерени и предишните три тома от проекта, също и  множество допълнителни материали, документи, снимки и богата библиография по проблемите на социализма в България.

Том четвърти "Изследвания по история на социализма в България. Преходът - ІІ" ще бъде представен на 18 април 2013 г. (четвъртък) от 17:00 ч., в Руския културно-информационен център, ул. “Шипка” 34.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ПРЕДГОВОР

БСП – ОТ ИЗОЛАЦИЯТА ДО ВОДЕЩАТА РОЛЯ В ЕВРОПА
Кристиан Вигенин

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА ЛЯВА ВЪЛНА
Петя Георгиева

СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА КАТО ТЕОРЕТИЧЕН ПРОБЛЕМ ЗА БСП В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА И ДНЕС
Мария Пиргова

БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА
1989 – 2011 ГОДИНА
Кръстьо Трендафилов

ПРЕХОДЪТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЗИЦИ НА БСП
Максим Мизов

ПОЛИТИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ, ИГРАЛИ РОЛЯ В БЪЛГАРСКИЯ  ПРЕХОД СЛЕД 1989 Г.
Трендафил Митев

МАРКС ИЗВЪН ВЛАСТТА:
РОЛЯТА НА КАРЛ МАРКС В ЕКСПЕРТНИТЕ И НАУЧНИТЕ ДИСКУСИИ ПРЕЗ БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД
Борис Попиванов

АДМИНИСТРАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОД И ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Николай Цонков

ИНВЕСТИЦИИТЕ, БЪЛГАРИЯ И ПРЕХОДЪТ
Вяра Жекова

КАК МЕРИ СВОБОДАТА ИНДЕКСА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА
Павел Ангелов

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ: В КЛОПКАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИОННИТЕ ИЛЮЗИИ
Татяна Томова

СОЦИАЛНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА И КРИЗАТА
(1990-2008, 2008-2012)
Михаил Мирчев

ОЦЕНКА НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА,
ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА
Баки Хюсеинов

ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ
Живко Минков

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕАЛНОСТИ И ПРОМЕНИ В ГОДИНИТЕ
НА СОЦИАЛЕН ПРЕХОД
Валентина Миленкова

РАВЕНСТВОТО ПО ПОЛ В ПРЕХОДА НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ: СМЯНА НА ПОЛИТИКИТЕ – ОТ ВКЛЮЧВАНЕ  И  РАЗВИТИЕ НА ЖЕНИТЕ КЪМ   ПОСТИГАНЕ НА ФАКТИЧЕСКО РАВЕНСТВО МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ
Катя Владимирова

ЖЕНИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЛИТ НА БЪЛГАРИЯ
Петя Пачкова

ДИСКУРСЪТ ЗА ЛОБИЗМА В БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД
Ивка Цакова

ПРОБЛЕМЪТ ЗА СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА, МИСЪЛТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО В БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД В КОНТЕКСТА НА ЛИПСАТА НА АВТЕНТИЧНА ПУБЛИЧНА СФЕРА ЗА ЛИЧНОСТНА И ОБЩНОСТНА СЕБЕИЗЯВА
Петър Канев

ЗЕЛЕНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ПРЕХОДА И ПРОМЯНАТА
Радосвета Кръстанова

ЛЕВИТЕ ТИНК-ТАНКОВЕ В БЪЛГАРИЯ –
ШАНСОВЕТЕ НА ЕДНА АЛТЕРНАТИВА
Достена Лаверн

АВТОРИТЕ

CONTENTS


ПРЕДГОВОР

Уважаеми читатели,

През 2012 г. завърши успешно тригодишният научен проект на Центъра за исторически и политологически изследвания, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт”, на тема „История на социализма в България”. Резултатите от изследователската работа бяха публикувани в три последователни тома под наименованието „Изследвания по история на социализма в България”, които обхващат хронологично периода от края на ХІХ век до наши дни. В тях със свои публикации участват 35 водещи специалисти в областта на историята, политологията, икономиката, философията, социологията и правото, изследователи от БАН и преподаватели в различни университети.
В рамките на работата по проекта бяха проведени над 10 кръгли маси, които провокираха интереса на учени от различни академични институции. Всяка от серията дискусии разкри нови въпроси и все още неосветлени периоди, събития и личности, като предизвика спорове по широк кръг от теми. Беше създадена и интернет страница на проекта, която включва – наред с основните публикации, – множество допълнителни материали, документи, снимки и богата библиография по проблемите на социализма в България. Научноизследователският продукт от проекта вече е включен в редица университетски учебни програми. Резултатите от публикациите се използват също и за целите на партийно-политическата просвета, като същевременно подпомогнаха значително идейно-теоретичната дискусия в БСП на различни организационни нива. Изданията предизвикаха интереса и на академичните среди в някои авторитетни университети и изследователски центрове в Западна Европа, САЩ и Русия.
Отчитайки постигнатото, колективът на ЦИПИ стигна до убеждението, че този амбициозен научен анализ на лявата идея, на историята и съвременното развитие на левите партии и движения, на ролята и мястото на БСП в европейското развитие на България следва да бъде продължен. Ето защо през 2012 г. ние пристъпихме към подготовката на поредния – четвърти, том от изследователския проект, изцяло посветен на проблемите на прехода. Запазихме основния подход от предишните издания, а именно проблематизиране на тематиката през призмата на защита на демокрацията, което е и основната политическа задача на БСП през следващите години. Подобно на том 3 от поредицата, запазихме интердисциплинарния подход при съставянето на сборника. Същевременно ЦИПИ се стремеше да постави акцент върху изследвания и на млади научни работници. От тази гледна точка, настоящият четвърти том представлява успешна амалгама от теоретическите анализи както на утвърдени български учени, така и на представители на младото поколение в науката. Съхранена беше и практиката публикациите да се базират върху резултатите, обобщенията и изводите на поредица от кръгли маси и обсъждания по най-важните дискусионни теми на прехода към демокрация и пазарно стопанство. В този ракурс редколегията не се е опитвала да интервенира или да регламентира теоретико-методологическите подходи и границите на научните изследвания на авторите, а си е поставила за цел да конструира така съдържанието на този сборник, че той да получи единно звучение.
 Настоящият четвърти том може да се разглежда като своеобразно продължение на тематиката в третия том. Тук са намерили място и осветляване редица теми и проблеми, които в предишния трети том не са анализирани достатъчно или не са били предмет на никакво теоретично внимание. Специален акцент е поставен върху социалната проблематика в годините на прехода, върху равнопоставеността на половете в икономиката и политиката, върху реформите в образователната и пенсионната сфера, върху борбата срещу безработицата и социалната диференциация, върху ролята на социалната държава и други. Предмет на теоретическо изследване и анализиране са и много актуалните проблеми в зеленото движение в България и мястото на левите тинк-танкове във формирането на алтернативни и социално-ангажирани политики. Особено внимание е отделено на ролята и значението на различни политики на БСП като управляваща и опозиционна сила, както и на нейното обновление, в т.ч. и на промяната на нейната политическа езиковост, а също и на участието й в ПЕС.
Този широк кръг от въпроси, естествено, не може да бъде осветлен само в едно едногодишно изследване, а голяма част от тематиката може да се проблематизира и в следващи издания. Затова настоящият том не бива да възприема като финален продукт на изследователския проект по история на социализма в България. Проектът е отворен за нови изследователски търсения и изследвания и ще продължава през следващите години с поредни публикации.


От редколегията