ЦСИ

Центърът за стратегически изследвания (ЦСИ) е създаден през 1991 г. с решение на Четиридесетия конгрес на БСП. От началото на своето съществуване, той осъществява научноизследователска дейност на две равнища – от постоянен щатен състав от пет сътрудника и от разширен състав на обществени начала от над тридесет и пет специалисти, работещи в различни области на науката и обществото. Сред разширения състав от сътрудници на ЦСИ през годините фигурират изследователи и общественици от различни поколения като – чл. кор. проф. Добрин Спасов, проф. Мито Исусов, чл. кор. проф. Александър Янков, проф. Иван Ангелов, проф. Стою Дулев, ст. н. с ІІ ст. д-р Георги Първанов, доц. Димитър Генчев, проф. Искра Баева, доц. Янаки Стоилов, проф. Захари Захариев, акад. Васил Сгурев, проф. Васил Проданов, доц. Александър Маринов, ст. н. с. Живко Недев, проф. Дончо Конакчиев, Николай Камов, д-р Георги Божинов, доц. Павел Писарев и др. Ръководител на ЦСИ от самото му създаване до днес е чл. кор. проф. д. ф. н. Александър Лилов. Основни форми на работа на ЦСИ са постоянната свободна дискусия, публикации на лекции, статии и изследвания, участие в конференции, симпозиуми, събрание. В началото на 90-те години, основната задача на центъра е разработването на социален проект – "Лява алтернатива за развитието на България в условията на новите реалности. Преобразуването на БСП в нова партия – модерна социалистическа партия на демократичната левица". Разширеният състав на центъра е разпределен в научни групи, които разработват проблемите на дългосрочния проект. В тях са привлечени и други изтъкнати специалисти. ЦСИ изиграва водеща роля в разработването и подготовката на приетата през 1994 г. програма на БСП "Нови времена, нова България, нова БСП". От същата година до днес Центърът започва провеждането на ежеседмични дискусии по актуални политически и социално-икономически въпроси. Обсъжданията се организират всеки понеделник с участието на водещи специалисти в различни области на науката. От 1998 г. ЦСИ започва издаването на списание за теория, политика и култура под наименованието "Понеделник". Наред с това Центърът издава научна литература с лява насоченост организирана в поредицата "Социалистическа библиотека".

Научната, изследователска и експертна дейност на ЦСИ обхваща десет направления:

 • Програмното развитие на БСП и Българската левица;
 • Европейската левица, идейно-теоретично развитие и политическа практика на Социалистическия интернационал и Партията на европейските социалисти;
 • Модерният социализъм в глобализиращия се свят – теоретичните хоризонти на 21-ви век. Диалогът на цивилизациите;
 • БСП и левицата – политическа стратегия и политическа тактика;
 • Глобални стратегии – Светът, Европа и Балканите в контекста на информационната епоха и великата глобална революция;
 • Икономически стратегии, анализи, теории и проекти;
 • Българското общество в прехода му към европейската интеграция – социологически и демографски анализи;
 • Проблеми на националната сигурност и суверенитет;
 • Балкани
 • Международна политика.

В рамките на НПИ "Димитър Благоев" ЦСИ съсредоточава своите усилия към:

 • Сферата на изследователската дейност, съвременните социални теории, програмното развитие на партията.
 • Носи отговорност за стратегическото планиране на партията и на нейните публични и предизборни кампании.
 • Изучава, анализира и доразработва съвременни социални теории и търси тяхната приложимост в идейното и програмното развитие на БСП.

Негови задачи са:

 • Разработване на политически анализи - стратегически, проблемни и ситуационни; проекти на политически програмни документи и предизборни платформи.
 • Научно осигуряване на дейността на партията.
 • Осъществяване на експертна и консултантска дейност в съответствие с нуждите на партията.